Schaeffler Automotive Aftermarket Benelux

 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor gebruik van de Schaeffler website

1. Inhoud

2. Verwijzingen en links
In haar vonnis van 12 mei 1998 heeft de rechtbank van eerste aanleg (Landgericht) van Hamburg beslist dat men door het aanbrengen van een link in voorkomend geval ook aansprakelijk is voor de inhoud van de gekoppelde website. Volgens de rechtbank kan men dit alleen vermijden wanneer men zich uitdrukkelijk van de betreffende inhoud distantieert.

Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Voor al deze links geldt het volgende: wij wijzen er uitdrukkelijk op dat Schaeffler Automotive Aftermarket oHG geen invloed kan uitoefenen op de vormgeving en de inhoud van de gekoppelde websites. Daarom distantiëren wij ons op onze homepage uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde websites. Deze verklaring geldt voor alle op onze websites vermelde links en voor alle inhoud van de websites waarnaar deze verwijzen!

De uitgever verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het ogenblik waarop de link werd aangemaakt, de daaraan gekoppelde websites geen illegale inhoud bevatten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die veroorzaakt werd door het al dan niet gebruiken van daar verstrekte informatie, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen aansprakelijk en niet degene die door middel van links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht
De uitgever streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte objecten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte objecten te gebruiken of beroep te doen op objecten zonder licentie.
Alle in het internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde handels- en productmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van de geldende wetgeving over de identificatie en aan de eigendomsrechten van de desbetreffende eigenaars.
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de uitgever zelf gemaakte objecten behoort uitsluitend toe aan de uitgever van de website. De reproductie of het gebruik van dergelijke objecten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever is verboden.

4. Databeveiliging
Indien men in het internetaanbod beschikt over de mogelijkheid om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadres, naam, adres) in te voeren, dan gebeurt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten gebeurt, in zoverre dit technisch mogelijk en billijk is, ook zonder vermelding van dergelijke gegevens, resp. met vermelding van anoniem gemaakte gegevens of pseudoniemen.

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een onderdeel van het internetaanbod waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Indien delen of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende wetgeving, heeft dit geen invloed op de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document.

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren